Nová kritéria přijímacího řízení – Bav se a studuj

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii, Bruntál, příspěvkovou organizaci pro obory:

18–20–M/01 Informační technologie

23–41–M/01 Strojírenství

23–45–M/01 Dopravní prostředky

63–41–M/02 Obchodní akademie

  1. Z důvodu změny podmínek pro příjímání žáků ke studiu na střední školu v návaznosti na přijetí zákona č. 135/2020 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 rozhodl ředitel školy o vydání nových kritérií přijímacího řízení. Tímto rozhodnutím se ruší původní Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 vydaná dne 13. ledna 2020.
  2. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě: a) hodnocení z předcházejícího vzdělání ve vybraných předmětech, b) výsledku jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve stanoveném termínu.
  3. Termín jednotné přijímací zkoušky jednotné přijímací zkoušky: 8. června 2020 (pondělí), Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat právě jednou, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
  4. Při přijímacím řízení bude žák hodnocen prospěl nebo neprospěl.
  5. Žák je u přijímacího řízení hodnocen prospěl, pokud je jeho celkový součet za přijímací řízení 28 a více bodů.
  6. Žák je u přijímacího řízení hodnocen známkou neprospěl, pokud nedosáhne minimálního počtu bodů dle bodu (5).
  7. Pokud je žák hodnocen za přijímací řízení známkou neprospěl, nebude přijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení.
  8. Pokud je žák hodnocen u přijímacího řízení známkou prospěl, bude v jednotlivých oborech stanoveno jeho pořadí mezi žáky, kteří prospěli. Pořadí bude určeno na základě součtu bodů získaných za prospěch na základní škole a při přijímacích zkouškách, a to od hodnoty nejvyšší po hodnotu nejnižší. Lepší umístění mají žáci s vyšším počtem bodů. Žák může celkově získat nejvýše 136 bodů. Za prospěch na základní škole získá žák nejvýše 36 bodů. Za prospěch u jednotných přijímacích zkoušek získá žák nejvýše 100 bodů. Z Českého jazyka a literatury nejvýše 50 bodů, z Matematiky nejvýše 50 bodů. V případě shodného celkového počtu bodů bude mít lepší umístění žák s vyšším počtem bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky, v případě další shody pak s vyšším počtem bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka, potom za prospěch na ZŠ v předmětu matematika, potom za prospěch na ZŠ z předmětu cizí jazyk a potom za prospěch na ZŠ z předmětu český jazyk.
  9. Výpočet hodnocení při přijímacím řízení za prospěch z předcházejícího vzdělání ve vybraných předmětech (viz tabulka: Výpočet hodnocení dle jednotlivých předmětů za předcházející vzdělávání). Bodují se známky z Českého jazyka, Matematiky, Cizího jazyka a z Chování za 1. pololetí 8. třídy, za 2. pololetí 8. třídy a známky za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Hodnoty všech bodů se sečtou. V případě, že bude výsledek bodového součtu záporný, je dosažený počet bodů za prospěch z předchozího vzdělání stanoven na 0. Pro vyhodnocení bodů za Cizí jazyk, se jako první v pořadí započítává Anglický jazyk. Pokud uchazeč v předchozím vzdělání Anglický jazyk nestudoval, posuzuje se pro účely hodnocení jazyk, ze kterého uchazeč dosáhl lepší hodnocení.

 

 

NÁZEV DOKUMENTU: KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  KATEGORIE: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ČÍSLO DOKUMENTU: PR01.01  STRANA: 1 Z 2

 

Výpočet hodnocení dle jednotlivých předmětů za předcházející vzdělávání

Předmět Prospěch Hodnocení
Matematika

Český jazyk

Cizí jazyk

 

 

výborný 4 body
chvalitebný 2 body
dobrý 0 bodů
dostatečný -18 bodů
nedostatečný -36 bodů
Chování velmi dobré 0 bodů
uspokojivé -18 bodů
neuspokojivé -36 bodů

 

Předpokládané počty žáků přijímaných do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Kód a název oboru Zaměření Počet
18–20–M/01 Informační technologie Počítačové sítě

Informační systémy

Počítačová technika a robotika

30
23–41–M/01  Strojírenství CAD – CAM technologie 30
23–45–M/01  Dopravní prostředky Strojírenství          pro                 automobilový průmysl 30
63–41–M/02 Obchodní akademie Právo a daně

Finanční trhy

30

 

Bližší informace o jednotné přijímací zkoušce a průběhu příjímacího řízení lze získat na stránce:  https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimacirizeni40530/42269

Termínem pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání je 1. březen 2020 (neděle).

Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.

 

V Bruntále dne 11. května 2020

 

Ing. Jan Meca ředitel organizace