Souhlas se zpracováním osobních údajů – Bav se a studuj

Souhlas se zpracováním osobních údajů

#bavseastuduj

Informace o zpracování osobních údajů

Svým podpisem stvrzuji, že mne Střední průmyslová škola a Obchodní akademie se sídlem Kavalcova 814/1 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s mým studiem/zaměstnáním, které probíhá u správce (dále jen „studium/zaměstnání“), nakládá s mými osobními údaji.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce v souvislosti se studiem/zaměstnáním zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení

o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů a smí je použít také k těmto účelům:

  • Vyhodnocení soutěže v rámci propagační kampaně #bavseastuduj
  • Marketingové aktivity
  • Statistické vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, město trvalého pobytu.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů tj. do vyhlášení výsledků soutěže v rámci kampaně #bavseastuduj.

Kontaktní údaje správce

  • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@spsoa.cz
  • správce je možné kontaktovat telefonicky na telefonním čísle doplnit +420 555 559 711
  • správce provozuje webové stránky: spsoa.cz

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí souhlasu

Souhlas s poskytnutím osobních údajů subjekt údajů poskytne odesláním soutěžního formuláře na adrese www.bavseastuduj.cz.